Informujemy o rozpoczętej rekrutacji na następujące dzialania :

 

- Szkolenia z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, będącego modyfikacją Systemu Nauczania Kierowanego oraz z zakresu ICF i metod Alternatywnej Komunikacji (AAC) – Kliknij tutaj

 

- Szkolenie z podstawowych zasad Systemu Nauczania Kierowanego – wykłady – kliknij tutaj

 

- Szkolenie z podstawowych zasad Systemu Nauczania Kierowanego – warsztaty – kliknij tutaj

 


Wszelkie informacje i karty zgłoszeniowe znajdziecie Państwo na stronie szkoleniaicf.pl.

 

 

 

Informacja o uczestnictwie w nowym projekcie:

W ramach ogłoszonego przez PFRON XII Konkursu został złożony wniosek wspólny pn,: „ICF – klucz i wspólny język dla zrozumienia problematyki zdrowia i niepełnosprawności” przez:
· Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niep[pełnosprawnym „Krok za krokiem” w Zamościu,
· Polskie Towarzystwo Rehabilitacji (PTReh) oraz
· Ogólnopolską Federację Organizacji na Rzecz Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Sieć MPD”
Celem projektu jest przygotowanie specjalistycznych kadr, których zdobyta wiedza przełoży się bezpośrednio na integrację osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku, zwiększanie ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej oraz możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym.
W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:
· Działanie A – szkolenia dla kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub/i społecznej, z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, ICF oraz AAC;
· Działanie B – staże dla kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub/i społecznej, z zakresu Modelu Zintegrowanego Wsparcia, ICF oraz AAC;
· Działanie C – Warsztaty ze specjalistami Centrum MOIRA i Instytutu Petö (Węgry)
· Działanie D – sympozjum szkoleniowo-naukowe
· Działanie E – Warsztaty z dr Veronica Schiariti
· Działanie F – warsztaty z zastosowania ICF-CY z ekspertami zagranicznymi rekomendowanymi przez WHO
Termin realizacji: 01.04.2014 – 31.12.2014 

 Informacja o nowych członkach Sieci MPD:

1. Fundacja Szkoła bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami,
ul. Dobczycka 20, 30-620 Kraków
2. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Możesz Więcej”,
ul. Piłsudskiego 24/2 05-300 Mińsk Mazowiecki
3. Stowarzyszenie „Budujemy Przystań”,
ul. Wośnicka, 26-600 Radom
4. Stowarzyszenie na Rzecz Propagowania Wspomagających Sposobów Porozumiewania się „Mówić bez Słów”,
ul. Białobrzeska 44, 02-325 Warszawa
5. Fundacja „Zapewnić Przyszłość”,
ul. Poprzeczna 24, 04-614 Warszawa
6. Stowarzyszenie Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi Niepełnosprawnymi „Promyczek”,
ul. Rzemieślnicza 39, 81-856 Sopot
7. Stowarzyszenie Integracyjne „Magnum Bonum”,
ul. Kwiatowa 2, 22-300 Krasnystaw
8. Stowarzyszenie „Rozumieją Nas”,
ul. Zaolziańska 3/9, 02-781 Warszawa
9. Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych „AKSON”,
ul. Peowiaków 6a, 22-400 Zamość

 

 

Zobacz nowy biuletyn

biuletyn 12

 


 

Zobacz nowy biuletyn

 b11


 

Kolejne warsztaty dla kadry zarządzającej

Tytuł:" Europejskie modele zarządzania w edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością na przykładzie Percy Hedley Foundation"

Prowadzący: Anne Coates - Szef Rehabilitacji i Lynn Watson - Szef Edukacji  w placówkach PHF 

Termin: 21- 23 kwietnia 2013. 

pdf file'Karta zgłoszeniowa(.pdf)   WordIcon2Karta zgłoszeniowa (.doc)

 


 

 

Kolejne szkolenie dla uczestników projektu

Szkolenie z systemu zintegrowanego usprawniania z modułem –rozwój AAC: wsparcie równoległych strategii w edukacji i opiece zdrowotnej poprzez międzynarodową współpracę -  15.04.2013 r. - 18.04.2013 r.

Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij kartę zgłoszeniową

pdf    Karta zgłoszeniowa na szkolenie (.pdf)   WordIcon2    Karta zgłoszeniowa na szkolenie (.doc)

pdf    Ramowy program szkolenia (.pdf)

 


 


KONFERENCJA FIO

ZAMOŚĆ 19-20 KWIETNIA 2013

OD PACJENTA I UCZNIA DO OBYWATELA

UCZESTNICTWO OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH RODZIN W GŁÓWNYM NURCIE ŻYCIA SPOŁECZNEGO.

DOŚWIADCZENIA POLSKIE I BRYTYJSKI

 

Honorowy patronat nad konferencją objęła Pani Wojewoda Jolanta Szołno- Koguc

 

PIĄTEK 19 KWIETNIA 2013

930-1000 Rozpoczęcie konferencji

1000-1100 Maria Król: Podnoszenie świadomości społecznej warunkiem wdrażania Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych

1100-1130 Przerwa kawowa

1130-1230 Małgorzata Dońska - Olszko: Europejskie wytyczne dotyczące wczesnej interwencji. Warszawski, zintegrowany system pomocy małemu dziecku i rodzinie

1230-1330 Monika Kastory- Bronowska: Ośrodek Wczesnej Interwencji przy PSOUU w Warszawie –model pracy interdyscyplinarnej

1330-1430 Przerwa obiadowa

1430-1530 Anne Coates: Szkoła dla Rodziców w Percy Hedley School jako przykład wczesnego wsparcia dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny

1530-1630 Aleksandra Wnuk: Usługi skoncentrowane na rodzinie - najnowsze kierunki we wczesnej interwencji

1630 – 17 00 Dyskusja przy kawie

 

 

SOBOTA 20 KWIETNIA 2013

900-1030 głos osób z niepełnosprawnością - self adwokaci

1030-1100 Przerwa kawowa

1100-1200Anne Coates: Percy Hedley Foundation - system wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością

1200-1300 Dorothy Fraser: Pozwólmy im mówić – co ułatwia komunikację z dorosłymi użytkownikami AAC?

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

1400-1500 Maciej Baraniewicz: Rozwijanie zainteresowań osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością

1500-1600 Piotr Paul: Ergoterapia – szansą na większą samodzielność osób z niepełnosprawnością

1600-1700 Agnieszka Pilch: Sami o sobie – formy pomocy jakiej oczekują dorosłe osoby z niepełnosprawnością

17 00  Dyskusja przy kawie i zakończenie konferencji

 


 

Karta zgłoszeniowa na konferecję wraz z regulaminem do pobrania:

pdf file Karta zgłoszenowa konferencja (format .pdf) WordIcon2Karta zgłoszenowa konferencja (format .doc)

 

 


 

 

Zobacz nowy Biuletyn

10

 

Kolejne szkolenie dla uczestników projektu

Szkolenie- system zintegrowanego usprawniania z modułem - wspomaganie komunikacji małego dziecka z zaburzonym rozwojem mowy- 21-24.03.2013 r.

Zapoznaj się z regulaminem i wypełnij kartę zgłoszeniową

pdf file  Karta zgloszeniowa szkolenie(format .pdf) WordIcon2Karta zgłoszeniowa szkolenie (format .doc)  

pdf file Ramowy program szkolenia